Snoezelen-MSE v teorii a praxi – základní pojetí interaktivního multismyslového konceptu

Anotace

Jedná se o dvoudenní zážitkový kurz, realizovaný jak v ukázkově vybavené Snoezelen místnosti, tak i v běžných školících prostorách (v tomto případě lektor nutné pomůcky přiveze s sebou, ostatní předvede za pomoci PowerPoint prezentace).

Úvodní den kurzu je věnován základním informacím o Snoezelenu, co je to Snoezelen, proč je dobré jej mít. Účastníci se seznámí s historií Snoezelenu v zahraničí i u nás, s hlavními kritérii realizace strukturované hodiny. Dále je diskutováno časové rozložení lekcí metody Snoezelen do jednotlivých etap a realizačních jednotek v návaznosti na didakticko-metodický záměr (návaznost na výchovně-vzdělávací proces). Frekventanti se učí strukturovat Snoezelen hodiny na základě předem stanovených kritérií.

Ve druhém výukovém dni si účastníci osvojí strukturu Snoezelen hodin. Metody a formy práce, zásady a tyto dokážou propojit s praktickými postupy, jak volit barvy a materiály, jakou techniku v místnosti použít (světelná, prezentační, audio, video…). V základním kurzu uvidíte video – kazuistiky práce ve Snoezelenu v průběhu tří měsíců, tematickou hodinu ve třech různých kazuistikách, práci ve Snoezelenu v období jednoho roku s jedním klientem.

Časová dotace

Věnujeme se zaměření Snoezelenu jako:

Celým kurzem prolíná opakování důležitých momentů a zásad práce s konceptem Snoezelen-MSE. Kurz je veden nejen formou přednášky, ale zejména diskuze s účastníky, a je protkán řadou ukázek, příkladů z praxe a praktických cvičení.

Lektor

PhDr. Mgr. Renáta Filatova

Speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Akreditace MŠMT ČR pro cílovou skupinu:

 • učitelé – metodici prevence
 • pedagogové volného času
 • ředitelé školy a školských zařízení
 • učitelé 1. stupně ZŠ
 • učitelé 2. stupně ZŠ
 • učitelé MŠ
 • učitelé speciální školy
 • vychovatelé školských zařízení
 • asistenti pedagoga
 • speciální pedagogové
 • psychologové

Akreditace MPSV ČR pro cílovou skupinu:

 • pracovníci v sociálních službách
 • sociální pracovníci
 • vedoucí pracovníci sociálních služeb
 • fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči

Cena

6300 Kč / 1 účastník

pro účastníky z České republiky

265 € / 1 účastník

pro účastníky ze Slovenské republiky

Storno poplatky *

50 % z ceny kurzu

v případě zrišení účasti 8–14 dní před konáním kurzu

100 % z ceny kurzu

v případě zrušení účasti 0–7 dní před konáním kurzu

* V případě omluvy z důvodu nemoci, je poskytnut 2× náhradní termín. Nedostaví-li že se klient v žádném z domluvených termínů, zůstává bez náhrady.

Harmonogram

9.00–9.20 Představování účastníků (jejich profese v zařízení, v němž pracují, popis cílové skupiny uživatelů, se kterými pracují)

9.20–10.00 základní informace o konceptu Snoezelen-MSE (multismyslová stimulace) – neuroplasticita mozku, paměťové stopy

10.00–10.15 Přestávka

10.15–12.30 Snoezelen – definice, vysvětlení důvodů, proč mít Snoezelen-MSE – jeho využití v praxi, Historie konceptu Snoezelen-MSE u nás a v zahraničí, videoukázka práce v počátcích konceptu v ČR, ukázka využití doteků v praxi
Měkký nábytek a netechnické vybavení v rámci Snoezelen-MSE prostředí

12.30–13.15 Přestávka na oběd

13.15–14.45 Představení Snoezelen techniky – její využití a působení v praxi, ukázka čichové stimulace

14.45–15.00 Přestávka

15.00–16.45 Zásady práce terapeuta, vytváření strukturované, řízené hodiny podle zásad konceptu Snoezelen-MSE

Po 16.45 Prostor pro individuální diskuzi s lektorem konceptu

9.00–9.20 Shrnutí předchozího dne

9.20–10.50 Rozšíření informací o Snoezelen-MSE konceptu – didaktický trojúhelník – prostředí, terapeut/průvodce, klient
Příprava Snoezelen hodiny – plán, cíl, režie

10.50–11.05 Přestávka

11.05–12.30 Smysly a oblasti smyslové podpory, barvy a jejich vliv na lidský organismus a psychiku

12.30–13.15 Přestávka na oběd

13.15–14.45 Snoezelen-MSE koncept jako terapie, pedagogická podpora a volnočasová aktivita
Praktická ukázka individuálně zaměřené Snoezelen-MSE terapeutické hodiny/lekce

14.45–15.00 Přestávka

15.00–16.45 Vůně a jejich působení, hodina růže
Pozorování a dokumentace, zpracování závěrečného písemného testu, zhodnocení
Semináře – zpětná vazba, předání osvědčení a dárků pro podporu práce ve Snoezelenu-MSE prostředí

Po 16.45 Prostor pro individuální diskuzi s lektorem konceptu

Nejbližší termíny

Nevidíte žádný termín, nebo Vám vypsané termíny nevyhovují? 

Obraťte se na nás a my pro vaši organizaci nebo vaše zařízení připravíme uzavřený kurz.