Snoezelen-MSE v rámci terapeutické úrovně péče

Anotace

Zážitkový kurz, v němž je k dispozici množství ukázkových Snoezelen-MSE hodin. V průběhu kurzu mají účastníci možnost navštívit Verheulovo neurosensorické centrum v Ostravě, které poskytuje svým klientům pět různě zaměřených Snoezelen místností.

Kurz je věnován základním informacím o metodách a formách práce u nás i v zahraničí, technickému vybavení Snoezelen-MSE místnosti, měkkému nábytku a didaktickým prvkům v místnosti. Důraz je kladen na postupy směřující ke snížení tenze klienta, schopnost využití smyslů v rámci spektra dvanácti smyslů, na základě schopnosti určit smyslové prahy klienta a využít tak jeho potenciál. Didaktické a neuro-senzo-motorické a pedagogicko-psychologické nástroje pro rozvoj jedinců s ohledem na kauzalitu klienta.

Jedná se o prohlubující kurz určený pro všechny, kteří chtějí pracovat s konceptem Snoezelen-MSE a osvojili si základy filozofie konceptu, metody práce apod. (získané v kurzech Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu a Snoezelen-MSE v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu), tedy pro pedagogické pracovníky, aktivizační pracovníky, zdravotní pracovníky, sociální pracovníky v zařízeních i ambulantních a terénních sociálních službách, ale i pracovníky z oblasti speciálního školství a zdravotnictví. 

Znalosti a dovednosti, které účastník získá

Účastníci si osvojí poznatky z oblastí měkkých dovedností, přímé práce s klientem (metody v praxi), týmové a mezioborové a multifunkční spolupráce, terapeutické a resocializační metody a preventivní aktivity v nevýkonovém prostředí.

Účastníci získají kompetenci správně určit optimální senzorickou stimulaci, která zajistí nevýkonový, aktivační nebo relaxační formu a metodu práce s klientem v rámci Snoezelen terapie na úroveň zlepšení zdravotního stavu v oblasti úzkostných poruch, agresivity a raptů, problémů se spánkem, ale i dalších obtíží klienta. Seznámí se s konkrétními postupy, které směřují ke zklidnění klienta, zvýšení kvality jeho života a zlepšení zdravotního stavu. Terapeutické postupy se opírají o konkrétní měřitelné, sledované reakce klienta. Účastníci dokážou po realizovaném kurzu nastavit optimální plán péče v dlouhodobém horizontu ve všech složkách osobnosti klienta.

Časová dotace

Lektor

PhDr. Mgr. Renáta Filatova

Speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Akreditace MŠMT ČR pro cílovou skupinu:

 • speciální pedagogové
 • psychologové
 • učitelé – metodici prevence
 • pedagogové volného času
 • ředitelé škol a školských zařízení
 • učitelé 1. stupně ZŠ
 • učitelé 2. stupně ZŠ
 • učitelé MŠ
 • vychovatelé školských zařízení
 • asistenti pedagoga

Akreditace MPSV ČR pro cílovou skupinu:

 • psychologové
 • psychoterapeuti
 • speciální pedagogogové

Cena

15 575 Kč / 1 účastník

pro účastníky z České republiky

739 € / 1 účastník

pro účastníky ze Slovenské republiky

Storno poplatky *

50 % z ceny kurzu

v případě zrušení účasti 8–14 dní před konáním kurzu

100 % z ceny kurzu

v případě zrušení účasti 0–7 dní před konáním kurzu

* V případě omluvy z důvodu nemoci, je poskytnut 2× náhradní termín. Nedostaví-li že se klient v žádném z domluvených termínů, zůstává bez náhrady.

Nejbližší termíny

Nevidíte žádný termín, nebo Vám vypsané termíny nevyhovují? 

Obraťte se na nás a my pro vaši organizaci nebo vaše zařízení připravíme UZAVŘENÝ KURZ.