Práce s uživatelem s rizikem v chování s využitím Snoezelen-MSE přístupu

Anotace

Kurz se zabývá základními potřebami člověka a jejich uspokojováním. Poskytuje vhled pracovníkům v sociálních službách do práce s uživateli s rizikem v chování, u kterých z nějakých důvodů nejsou jejich potřeby naplňovány.

Účastník se po absolvování kurzu stane vnímavým k neverbálním signálům uživatelů, které mohou předem upozornit na neuspokojenou potřebu. Absolvent kurzu bude umět poskytovat uživateli s rizikem v chování účinnou intervenci v přístupu Snoezelen – MSE a bude schopen v praxi nastavovat vhodná preventivní řešení.

Tematická oblast kurzu

 • Měkké dovednosti
 • Teorie metod sociální práce, standardy kvality
 • Přímá práce s klientem – metody v praxi
 • Komunikační dovednosti – týmová, mezioborová a multikulturní spolupráce
 • Sebeřízení, motivace a etika
 • Teorie metod sociální práce
 • Individuální plánování
 • Terapeutické a resocializační metody
 • Preventivní aktivity
 • Volnočasové, podpůrné a rozvojové aktivity
 • Specifika práce s konkrétní cílovou skupinou

Časová dotace

Lektor

PhDr. Mgr. Renáta Filatova

Speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

 • A2021/0290-SP/PC/VP

Pracovní zařazení účastníka kurzu

 • SP – sociální prevence
 • PSS – sociální prevence
 • pracovník v manažerské/řídicí funkci

Cena

5600 Kč / 1 účastník

pro účastníky z České republiky

225 € / 1 účastník

pro účastníky ze Slovenské republiky

Storno poplatky *

50 % z ceny kurzu

v případě zrušení účasti 8–14 dní před konáním kurzu

100 % z ceny kurzu

v případě zrušení účasti 0–7 dní před konáním kurzu

* V případě omluvy z důvodu nemoci, je poskytnut 2× náhradní termín. Nedostaví-li že se klient v žádném z domluvených termínů, zůstává bez náhrady.

Nejbližší termíny

Nevidíte žádný termín, nebo Vám vypsané termíny nevyhovují? 

Obraťte se na nás a my pro vaši organizaci nebo vaše zařízení připravíme UZAVŘENÝ KURZ.