Snoezelen-MSE v rámci terapeutické úrovně péče

Anotace

Zážitkový kurz, v němž je k dispozici množství ukázkových Snoezelen-MSE hodin. V průběhu kurzu mají účastníci možnost navštívit Verheulovo neurosensorické centrum v Ostravě, které poskytuje svým klientům pět různě zaměřených Snoezelen místností.

Kurz je věnován základním informacím o metodách a formách práce u nás i v zahraničí, technickému vybavení Snoezelen-MSE místnosti, měkkému nábytku a didaktickým prvkům v místnosti. Důraz je kladen na postupy směřující ke snížení tenze klienta, schopnost využití smyslů v rámci spektra dvanácti smyslů, na základě schopnosti určit smyslové prahy klienta a využít tak jeho potenciál. Didaktické a neuro-senzo-motorické a pedagogicko-psychologické nástroje pro rozvoj jedinců s ohledem na kauzalitu klienta.

Jedná se o prohlubující kurz určený pro všechny, kteří chtějí pracovat s konceptem Snoezelen-MSE.

Účastníci si osvojí poznatky z oblastí měkkých dovedností, přímé práce s klientem (metody v praxi), týmové a mezioborové a multifunkční spolupráce, terapeutické a resocializační metody a preventivní aktivity v nevýkonovém prostředí.

Znalosti a dovednosti, které účastník získá

Účastníci získají kompetenci správně určit optimální senzorickou stimulaci, která zajistí nevýkonový, aktivační nebo relaxační formu a metodu práce s klientem v rámci Snoezelen terapie na úroveň zlepšení zdravotního stavu v oblasti úzkostných poruch, agresivity a raptů, problémů se spánkem, ale i dalších obtíží klienta. Seznámí se s konkrétními postupy, které směřují ke zklidnění klienta, zvýšení kvality jeho života a zlepšení zdravotního stavu. Terapeutické postupy se opírají o konkrétní měřitelné, sledované reakce klienta. Účastníci dokážou po realizovaném kurzu nastavit optimální plán péče v dlouhodobém horizontu ve všech složkách osobnosti klienta.

Časová dotace

Lektor

PhDr. Mgr. Renáta Filatova

Speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Akreditace MŠMT ČR pro cílovou skupinu:

 • speciální pedagog
 • psycholog
 • učitel – metodik prevence
 • pedagogové volného času
 • ředitelé škol a školských zařízení
 • učitelé 1. stupně ZŠ
 • učitelé 2. stupně ZŠ
 • učitelé MŠ
 • vychovatelé školských zařízení
 • asistenti pedagoga

Akreditace MPSV ČR pro cílovou skupinu:

 • psychologové
 • psychoterapeuti
 • speciální pedagogogové

Cena

Storno poplatky *

* V případě omluvy z důvodu nemoci, je poskytnut 2× náhradní termín. Nedostaví-li že se klient v žádném z domluvených termínů, zůstává bez náhrady.

Nejbližší termíny