Lektoři

Mgr. Renata Filatova

speciální pedagog

Mgr. Renata Filatova

Profil

Renata Filatova

Informace:

Renata Filatova, speciální pedagog
Prezidentka ISNA-MSE v České a Slovenské republice
Garantka konceptu Snoezelen-MSE v ČR a SR
Zakladatelka asociace ISNA-MSE®

Publikační činnost:

  • Snoezelen-MSE, METODICKÉ LISTY číslo 2
  • Snoezelen-MSE, METODICKÉ LISTY číslo 1
  • Snoezelen-MSE
  • Snoezelen
  • Skripta Využití kompenzačních pomůcek v praxi

Studium:

Renata Filatova vystudovala Vychovatelství pro ústavy sociální péče v Boskovicích a na pedagogické fakultě Ostravské univerzity, speciální pedagogiku.

Činnost:

Od roku 1999 se zabývá vývojem a výrobou kompenzačních pomůcek. Vytvářela tematicky zaměřené multismyslové místnosti po cele České a Slovenské republice, od počátečního návrhu až po realizaci, zejména prenatální místnosti, místnosti pro muzikoterapii, arteterapii a aromaterapii.

Spolupráce a publikace:

Spolupracuje s Institutem Bazální stimulace® a PhDr. Karolínou Friedlovou. Navrhuje pomůcky pro aplikaci Bazální stimulace®. Vede kurz Využití kompenzačních pomůcek v praxi, vydala skripta s metodikou využití kompenzačních pomůcek pro klienty s konkrétními diagnózami (ISBN 978-80-260-6333-9).

Od roku 2002 spolupracovala s PhDr. Hanou Stachovou při vytváření prvních Snoezelen-MSE místností v Ostravě. V roce 2006 se stala ředitelkou Dětského domova bl. Marie Antoníny Kratochvílové, kde vede Snoezelen-MSE terapie u dětí s nejrůznějšími diagnózami. Jedná se o Dětský domov švýcarského typu v Řepištích. V roce 2009 vybudovala první Vzdělávací centrum Snoezelen-MSE konceptu v České republice, kde působí jako lektorka doposud. V oblasti psychoterapie se věnuje Kognitivně behaviorální terapii.

Certifikace:

Absolvovala Internationale Zusatzqualifikation Snoezelen-MSE – Mezinárodní doplňující kvalifikaci Snoezelen-MSE. Je certifikovaným mezinárodním lektorem ISNA-MSE. Studium Snoezelen-MSE ukončila zkouškou s mezinárodní certifikací v jeho základním a rozšiřujícím pojetí, ve specializační studium v konceptu Snoezelen-MSE obhájila specializaci – psychopedie, ADHD, Autismus, Demence a Paliativní péče. Udělení certifikátu je podmíněno teoretickými, praktickými znalostmi a trvalými praktickými zkušenostmi a supervizí v konceptu Snoezelen-MSE.

Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

speciální pedagog

Mgr. Renata Filatova

Profil

Kateřina Janků

Informace:

Kateřina Janků je speciálním pedagogem a v současnosti pracuje jako odborný asistent na Katedře speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě v Ostravě.

Publikační činnost:

  • Snoezelen
  • Využití metody Snoezelen v České republice

Studium:

Vystudovala obor Učitelství pro zvláštní školy a 1. stupeň speciálních škol, který ukončila v roce 2001 a získala titul Mgr. na Katedře speciální pedagogiky Univerzity Palackého v Olomouci. Doktorské studium absolvovala v Brně na Masarykově univerzitě, taktéž na Katedře speciální pedagogiky, a ukončila jej v roce 2007 získáním titulu Ph.D.

Činnost:

Od roku 2001 pracovala s lidmi s těžkým a kombinovaným postižením v dětském i dospělém věku. Nejprve jako speciální pedagog a osobní asistent v zařízení chráněného pracoviště, chráněných dílen a bydlení v neziskové organizace NSARC ve státě Massachussetts v USA. Dále byla od roku 2003 do roku 2007 zaměstnána v Ostravské organizaci ÚSP Ostrava – Muglinov jako vychovatel a speciální pedagog – psychoped. Současně od roku 2003 dodnes pracuje jako odborný asistent na Katedře speciální pedagogiky Ostravské univerzity.

Spolupráce a publikace:

Zkušenosti s multismyslovým konceptem Snoezelen získala již v době zaměstnání v institucionální péči v Ostravě, kde spolupracovala s dr. Stachovou při využívání prvních místností Snoezelenu. V roce 2004 se účastnila mezinárodní konference v Hartenbergu v Holandsku a podílela se na první konferenci o Snoezelenu v České republice v Ostravě s názvem Proč mít Snoezelen aneb vše co chcete vědět o této metodě (2004).

Ve své disertační práci se zabývala tématem Využití multismyslové metody Snoezelen u osob s mentálním postižením. Tato disertační práce je první doktorskou studií o konceptu Snoezelen a jejím záměrem bylo v teorii analyzovat celosvětové informace o Snoezelenu, ve výzkumu posoudit kvalitativní změny a efektivitu lekcí Snoezelenu na 10 uživatelů institucionální péče, a kvantitativně zmapovat tehdejší využívání konceptu v podmínkách České republiky v roce 2007.

V roce 2009 se aktivně účastnila školení a lektorování prvních kurzů o konceptu Snoezelen a v roce 2010 se podílela na vzniku Asociace konceptu Snoezelenu ČR (ASNOEZ ČR). V roce 2011, spolu s Renatou Filatovou, uspořádala první mezinárodní konferenci Podpora a kvalita konceptu Snoezelen v České republice na půdě Ostravské univerzity.

V současnosti spolupracuje s členy mezinárodní asociace Snoezelen (ISNA – MSE) a participuje na konferencích, které se Snoezelenu týkají, je členem ISNA – MSE ČR/SR. Vede závěrečné práce studentů oboru speciální pedagogika, které souvisejí s efektivitou a využitím konceptu Snoezelen. Téma multismyslových místností šíří na odborné bázi v rámci svých publikačních aktivit a projektů.