Hlavní strana

SNOEZELEN-MSE

Vzdělávání

V Snoezelen-MSE konceptu je důležité si nejprve vybavit místnost, následně absolvovat potřebné kurzy a získat certifikát.

Pouze v kurzech asociace Snoezelen-MSE získáte certifikáty s celosvětovou platností.

Absolvent certifikovaného a akreditovaného kurzu ISNA-MSE, získá kvalifikaci Snoezelen-MSE terapeut/průvodce s celosvětovou platností.

Zobrazit prostředí
Bod1

Snoezelen-MSE prostředí

Realizujeme kompletní návrhy na zbudování funkčního, moderního Snoezelen – MSE prostředí nebo místností respektující zájmy klienta i terapeuta. Přirozeným závěrem této spolupráce je také “Certifikát Snoezelen – MSE prostředí”, který potvrzuje, že prostředí je funkční a akceptuje všechny smyslové potřeby klientů. Certifikát získáte pouze v ISNA-MSE®

Zobrazit kurzy
bod2skoleni

Vyberte si kurz

 

“Snoezelen-MSE v teorii a praxi ” – základní pojetí, “ Snoezelen-MSE v praxi ” – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu a průběžné vzdělávání v rámci konceptu Snoezelen-MSE a specializační kurzy ADHD, autismus, demence, paliativní péče, na lůžku klienta, v terénu.

Zobrazit certifikáty
certifikaty-snoezelen-mse

Certifikáty Snoezelen-MSE

Zjistěte jak získat “Certifikát Snoezelen – MSE prostředí”, který potvrzuje, že prostředí je funkční a akceptuje všechny smyslové potřeby klientů. Logickým pokračováním v dosažení vyšší úrovně péče je Certifikát Snoezelen – MSE proškolené pracoviště. Ověřeným způsobem v soustavném zvyšování úrovně péče jsou supervize, doporučujeme pokračovat ve snaze získat Certifikát Snoezelen – MSE supervidované pracoviště.

Zobrazit konference
bod4skolenisnoezelen

Workshopy / konference

konference kde máte možnost prezentovat práci Snoezelen-MSE týmu Vašeho zařízení. Organizace, které prošly supervizí mají možnost seznámit veřejnost se svým způsobem, formou a metodou práce v rámci Snoezelen-MSE terapie.

Ukázat metodiku
bod4skolenisnoezelen

Metodik Snoezelen-MSE

Nejvyšší metou v rámci “ noezelenového“ snažení je získání statutu- „Metodik v oblasti Snoezelen – MSE konceptu“. Navrhuje jej suprvizorka a garantka konceptu zpravidla ve zprávě ze supervize, jednotlivým zařízením. Je označením nejvyšší kvality práce v rámci konceptu.

CO JE TO SNOEZELEN-MSE

Ad Verheul

Zakladatel Snoezelen-MSE konceptu

portret_01

Ad Verheul, zakladatel Snoezelen-MSE konceptu, na III. mezinárodní konferenci Snoezelen-MSE v Brně v roce 2014, pořádané pod záštitou MU v Brně a ISNA-MSE®, řekl:

„V konceptu Snoezelen-MSE je nezbytné průběžné vzdělávání formou kurzů, čtení odborných publikací a účasti na konferencích, neboť na odborné kompetenci Snoezelen-MSE terapeuta záleží významnou měrou.”

Bc. Renáta Filatova

Členka 15ti členné mezinárodní rady ISNA-MSE

portret_02„Snoezelen-MSE je filozofie umocňující každou činnost terapeuta, která podporuje ideu holismu. Je vědeckým konceptem, jenž prokazatelně zlepšuje zdravotní stav klienta. Terapie není věkem ani diagnózou klienta omezena. Kvalita Snoezelen-MSE působení souvisí s úrovní vzdělání a zkušeností terapeuta a závisí na hloubce vzatu s klientem.“

Významné osobnosti

 

portret_02

Bc. Renáta FilatovaSnoezelen-MSE je filozofie umocňující každou činnost terapeuta, která podporuje ideu holismu. Je vědeckým konceptem, jenž prokazatelně zlepšuje zdravotní stav klienta. Terapie není věkem ani diagnózou klienta omezena. Kvalita Snoezelen-MSE působení souvisí s úrovní vzdělání a zkušeností terapeuta a závisí na hloubce vztahu s klientem.

AKTUALITY

Aktuality

SNOEZELEN-MSE je definován jako dynamické prostředí intelektuálního vlastnictví postavené na citlivém, propojeném vztahu mezi účastníkem, zkušeným doprovázejícím člověkem a kontrolovaným prostředím, ve kterém je nabízeno velké množství smyslových stimulů. Byl vyvinut v polovině 70. let 20.století a je praktikován po celém světě.

SNOEZELEN-MSE se řídí etickými principy obohacování kvality života. Tento sdílený přístup lze aplikovat v terapii, při vzdělávání a ve volnočasových aktivitách a koná se ve speciálním, k tomu určeném prostředí, které je vhodné pro všechny lidi, zejména pro ty se speciálními potřebami, včetně lidí s poruchami autistického spektra nebo demencí.

ISNA-MSE, Alabama 2012

Snoezelen-MSE má dvě stálé roviny – smyslovou a psychickou – a obě spolu úzce souvisí. Vzniká tak spojení smyslových aktivit – cíleného a nového vnímání s psychologickými kategoriemi, jako je důraz ne na výkon, ale na vzájemné sdílení, naplnění potřeb bezpečí, jistot, rozvoj vztahů, komunikace. Speciálně zařízená místnost vytváří a umocňuje pocity a vše, co se zde děje.

PhDr. Hana Stachová

POTŘEBUJETE SE NA NĚČO ZEPTAT ? KONTAKTUJTE NÁS

PŘIPRAVOVANÉ KURZY

Datum / čas Událost
12.04.2017 - 13.04.2017

Navazující kurz

Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního mulstismyslového konceptu

Bratislava

8:00 - 16:00

Rezervovat Více informací
+

ANOTACE

Dvoudenní zážitkový kurz, realizovaný v ukázkových Snoezelen místnostech, které jsou plně vybaveny. První den  se účastníci dozvědí konkrétní postupy práce ve Snoezelenu, inspiraci ze zahraničí pro metodiku práce ve Snoezelenu, hlavní kritéria jednotlivých metod apod.

Druhý den nabídne účastníkům odpovědi na otázky ohledně vybavení Snoezelen místnosti v souvislosti s diagnózami klientů, jak konkrétně postupovat při práci ve Snoezelenu v kontextu profese terapeuta (průvodce), jaké volit materiály, barvy v souvislosti s režií hodiny. Dále budou prakticky předvedeny příklady terapeutických hodin ve Snoezelenu.

Účastníkům budou předány prohlubující a podrobnější informace a praktické návody k jejich práci s dětmi a klienty se specifickými potřebami ve Snoezelen prostředí.

Osvojí si tak mnoho nových znalostí a dovedností, které jim pomohou zvýšit kvalitu své práce a lépe tak přistupovat k dětem i dospělým klientům ve výchovně vzdělávacím procesu s použitím metody Snoezelen.

Největším přínosem absolventa kurzu je, že dokáže přenést Snoezelen filozofii do každé místnosti ve svém domovském zařízení a s touto metodou aktivně pracovat i bez použití techniky (čím více znalostí průvodce o Snoezelen –MSE konceptu má, tím méně potřebuje technické kopry), dokáže využít techniku z jedné místnosti do každého výukového prostoru zařízení. Snoezelen-MSE koncept není uzavřeným v jedné místnosti, ale je otevřený pro celé zařízení.

Aktivity, užívané při výuce ve Snoezelen a vedoucí k :

 • Rozvoji vnímání, emocionality, poznávání, komunikace, motoriky
 • Koncentraci vjemů na úzký prostor
 • Integraci v sociálním prostředí
 • Usilování o rovnováhu mezi aktivací a uvolněním
 • Poklesu agresivního a auto agresivního chování
 • Sebe-regulaci

 

Kurz je určen :

absolventům akreditovaného základního kurzu Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu. Zájemce je povinen prokázat se certifikátem o absolvování tohoto kurzu (postačí prostá kopie).

 

Časová dotace :

16 vyučovacích hodin

Lektor :

speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Cena

 • pro účastníky z ČR 4.050,- Kč/1 účastník
 • pro účastníky ze SR 160,- €/1 účastník

Akreditace MSMT ČR :

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – č.j. MSMT 26 082/2012-25-201-420 Cílové skupiny pedagogických pracovníků, pro které je akreditace určena: speciální pedagog, učitel speciální školy, psycholog, asistent pedagoga, ředitel školy a školského zařízení, učitel 1. stupně ZŠ, učitel 2. stupně ZŠ, učitel gymnázia, učitel MŠ, učitel SOŠ a SOU, vychovatel školského zařízení a výchovný poradce

Akreditace MPSV ČR :

 • pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona č. 108/2006 Sb.)
 • sociální pracovníci (dle § 111 Zákona č. 108/2006 Sb.)
 • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a Zákona č. 108/2006 Sb.)
 • fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona č. 108/2006 Sb.)
20.04.2017 - 21.04.2017

Základní

IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ISNA-MSE ® V OSTRAVĚ 2017 pod názvem SNOEZELEN-MSE A JEHO SOUČASNÉ TRENDY

Ostrava

Celý den

Rezervovat Více informací
+

ANOTACE

IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

ISNA-MSE ® V OSTRAVĚ 2017

pod názvem

SNOEZELEN-MSE A JEHO SOUČASNÉ TRENDY

Konferenci pořádá Asociace ISNA-MSE ® pod záštitou Ostravské univerzity

 

Asociace ISNA-MSE®  pořádá mezinárodní konferenci, na které bude mimo jiné zajímavé hosty přítomen president Mezinárodní asociace ISNA – MSE (International Snoezelen Association – Multisensory Environment)  Maurits Eijgendaal, psycholog, který se dlouhodobě zabývá studiem působení barev na lidskou psychiku.

Dále zveme na přednášku Marie José Cid, psycholožky a prezidentky ISNA – MSE ve Španělsku, mezinárodní lektorky s certifikací, která se bude zabývat vlivem Snoezelenu na rodinné příslušníky klienta.

SNOEZELEN-MSE A JEHO SOUČASNÉ TRENDY

 

ve dnech 20. – 21. 4. 2017

v aule Lékařské fakulty Ostravské univerzity,

na ulici Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh

 

(POZVÁNKAKonfrence).

 

 

Ostravskou univerzitu reprezentuje za katedru speciální pedagogiky (PdF OU)

Mgr. Kateřina Janků Ph.D., která se dlouhodobě věnuje konceptu Snoezelen i v rámci vysokoškolského výzkumu, je autorkou první dizertační práce, která se zabývala Snoezelenem a jeho využitím v České a Slovenské republice, a zároveň viceprezidentkou ISNA-MSE® pro ČR a SR.

 

Bc. Renáta Filatova, speciální pedagožka, prezidentka ISNA-MSE® v ČR a SR, mezinárodní lektorka Snoezelen-MSE s certifikací International Snoezelen Association Multisensory Environment. Garantka a supervizorka konceptu Snoezelen – MSE v ČR a SR s pověřením zakladatele Ada Verheula.

 

Přednášky od zahraničních lektorů budou simultánně přeloženy do češtiny. 

První den konference zahájí ostravská skupina Mentalika svým hudebním vystoupením.

Konferenčním jazykem je čeština, přednášky v anglickém jazyce budou simultánně překládány do češtiny.

V průběhu konference zajistíme občerstvení formou bohatého rautu. Upozorňujeme také na zajímavé výherní ceny, které se budou losovat v průběhu obou konferenčních dní v celkové hodnotě 60 000 Kč.

 

Podrobný program konference najdete na webových stránkách www.snoezelen-mse.cz, zde

Časová dotace :

16 hodin

Cena

 • 1 490 Kč/ 60 € za osobu

(platbu proveďte, prosím, na základě námi zaslané zálohové faktury. Na kurzu bude účastníkům jako doklad o zaplacení předána konečná faktura)

Účastnický poplatek je možno uhradit jak na český, tak na slovenský bankovní účet:                                                                 platby v rámci České republiky:                       FIO banka , číslo účtu: 290 047 8762 / 2010                               platby v rámci Slovenské republiky:         FIO banka , číslo účtu: 290 047 8762 / 8330

 • Zařízení se zlatým certifikátem supervidované pracoviště v  konceptu Snoezelen-MSE, vydané Asociací ISNA-MSE ®, mohou uplatnit slevu 15 % z účastnického poplatku.
 • Zařízení se stříbrným certifikátem proškolené pracoviště v  konceptu Snoezelen-MSE vydané Asociací ISNA-MSE ®, mohou uplatnit slevu 10 % z účastnického poplatku.
 • Zařízení s bronzovým certifikátem Snoezelen-MSE prostředí, vydané Asociace ISNA-MSE ®, mohou                uplatnit slevu 5 % z účastnického poplatku.
 • Studenti řádného denního studia Ostravské univerzity mohou uplatnit slevu20 % z účastnického poplatku.

SLEVY JE MOŽNO SČÍTAT.

25.04.2017 - 26.04.2017

Navazující kurz

Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního mulstismyslového konceptu

Prešov

Celý den

Rezervovat Více informací
+

ANOTACE

Dvoudenní zážitkový kurz, realizovaný v ukázkových Snoezelen místnostech, které jsou plně vybaveny. První den  se účastníci dozvědí konkrétní postupy práce ve Snoezelenu, inspiraci ze zahraničí pro metodiku práce ve Snoezelenu, hlavní kritéria jednotlivých metod apod.

Druhý den nabídne účastníkům odpovědi na otázky ohledně vybavení Snoezelen místnosti v souvislosti s diagnózami klientů, jak konkrétně postupovat při práci ve Snoezelenu v kontextu profese terapeuta (průvodce), jaké volit materiály, barvy v souvislosti s režií hodiny. Dále budou prakticky předvedeny příklady terapeutických hodin ve Snoezelenu.

Účastníkům budou předány prohlubující a podrobnější informace a praktické návody k jejich práci s dětmi a klienty se specifickými potřebami ve Snoezelen prostředí.

Osvojí si tak mnoho nových znalostí a dovedností, které jim pomohou zvýšit kvalitu své práce a lépe tak přistupovat k dětem i dospělým klientům ve výchovně vzdělávacím procesu s použitím metody Snoezelen.

Největším přínosem absolventa kurzu je, že dokáže přenést Snoezelen filozofii do každé místnosti ve svém domovském zařízení a s touto metodou aktivně pracovat i bez použití techniky (čím více znalostí průvodce o Snoezelen –MSE konceptu má, tím méně potřebuje technické kopry), dokáže využít techniku z jedné místnosti do každého výukového prostoru zařízení. Snoezelen-MSE koncept není uzavřeným v jedné místnosti, ale je otevřený pro celé zařízení.

Aktivity, užívané při výuce ve Snoezelen a vedoucí k :

 • Rozvoji vnímání, emocionality, poznávání, komunikace, motoriky
 • Koncentraci vjemů na úzký prostor
 • Integraci v sociálním prostředí
 • Usilování o rovnováhu mezi aktivací a uvolněním
 • Poklesu agresivního a auto agresivního chování
 • Sebe-regulaci

 

Kurz je určen :

absolventům akreditovaného základního kurzu Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu. Zájemce je povinen prokázat se certifikátem o absolvování tohoto kurzu (postačí prostá kopie).

 

Časová dotace :

16 vyučovacích hodin

Lektor :

speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Cena

 • pro účastníky z ČR 4.050,- Kč/1 účastník
 • pro účastníky ze SR 160,- €/1 účastník

Akreditace MSMT ČR :

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – č.j. MSMT 26 082/2012-25-201-420 Cílové skupiny pedagogických pracovníků, pro které je akreditace určena: speciální pedagog, učitel speciální školy, psycholog, asistent pedagoga, ředitel školy a školského zařízení, učitel 1. stupně ZŠ, učitel 2. stupně ZŠ, učitel gymnázia, učitel MŠ, učitel SOŠ a SOU, vychovatel školského zařízení a výchovný poradce

Akreditace MPSV ČR :

 • pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona č. 108/2006 Sb.)
 • sociální pracovníci (dle § 111 Zákona č. 108/2006 Sb.)
 • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a Zákona č. 108/2006 Sb.)
 • fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona č. 108/2006 Sb.)

NAŠI PARTNEŘI

I Vaše univerzita může s ISNA-MSE spolupracovat. Informace zde.

Kontakt

KONTAKTUJTE NÁS

Potřebujete pomoct ? Potřebujete s něčím poradit ? Neváhejte a kontaktujte nás